لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Why we need tools to map and value ecosystem services

چرا برای برنامه ریزی و ارزشگذاری خدمات اکوسیستم به ابزار نیاز داریم ؟

مقدمه daاگر اکوسیستم ها به شکل مناسب مدیریت شوند، انبوهی از خدمات به دست می آید که برای بشریت حیاتی هستند شامل تولید کالاها (مثلا مواد غذایی )، پروسه های پشتیبان زندگی ( مثلا تصفیه ی آب) و شرایط برای برآورده کردن نیازهای...

Numerical and laboratory study of the way of municipal landfill leachate emission at unsaturated sandy soils

بررسی عددی و آزمایشگاهی نحوه ی انتشار شیرابه ی زباله های شهری در خاکهای ماسه ای غیر اشباع

چکیدهdaپتانسیل گستردهی ورود مواد زاید جامد و زبالههای شهری ) Landfill leachate ( به درون خاک و آبهایdaزیرزمینی نحوهی گسترش آنها را تبدیل به موضوعی حائز اهمیت نموده است. از زمان انتشار آلاینده به درونdaخاک تا زمان رسیدن آ...