Bacterial motility: Secretory secrets of gliding bacteria

موضوع انگلیسی : Bacterial motility: Secretory secrets of gliding bacteria

موضوع فارسی : اسرار تراوشی باکتری های لغزشی

رشته : زیست شناسی
قیمت : 10000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 4 صفحه
تعداد صفحه فارسی : 9 صفحه
دانلود مقاله اصلی

چکیده. بسیاری از باکتری ها بدون کمک تاژکها بر روی سطوح می لغزند. پدیده لغزش هنوز هم تا حدودی اسرار آمیز است، اما مطالعات اخیر نشان می دهد که این پدیده دربردارنده سیستمهای خاص تراوشی است که رشته های غشائی را جمع آوری نموده، و اجزای خارج سلولی را شناسایی می نماید که باعث ایجاد حرکت از طریق مبدل های گذرنده می شوند. daباکتری های متحرک یا از طریق شنا کردن با استفاده از تاژکها، یا سر خوردن توسط مکانیزمهایی که هنوز هم یک راز باقی مانده اند، بر روی سطوح حرکت می کنند. باکتری هایی که سر می خورند، قادرند تا به سمت و یا به دور از انواع محرکها، از جمله مواد شیمیایی و نور، حرکت کنند. برخی لغزنده یا گلایدرها همچنین رفتار جذابی را از خود به نمایش می گذارند که به عنوان الاستیکوتاکسیس از آن تعبیر می شود: به عنوان مثال، میکسوکوکوس ژانتوس به سمت مهره های شیشه ای حرکت خواهد کرد که صدها طول سلولی دور از آن، در سطح یک صفحه آگار واقع شده اند. باکتری های در غیاب ملخ فلاژلی چگونه حرکت می کنند؟