Antecedents and consequences of university brand identification

موضوع انگلیسی : Antecedents and consequences of university brand identification

موضوع فارسی : پیشینه و پیامدهای تعیین برند دانشگاه

رشته : کسب و کار
قیمت : 12000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 10
تعداد صفحه فارسی : 24
دانلود مقاله اصلی

چکیده. این مطالعه، یک مدل جامع برای ایجاد هویت دانشجو-دانشگاه بر اساس نظریه هویت اجتماعی را پیشنهاد داده و به صورت تجربی به آزمون می گذارد. در این تحقیق، نقش شخصیت برندی دانشگاه، دانش برند دانشگاه، و اعتبار برند دانشگاه در توسعه هویت دانشجو-دانشگاه، بررسی می گردد. علاوه بر این، اثرات ایجاد هویت دانشجو-دانشگاه بر رفتارهای مختلف پشتیبان-دانشگاه، همچون همبستگی با دانشگاه، پیشنهادات برای بهبود، اهداف حمایت و مشارکت در فعالیت های آینده، مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهند که دانش برند دانشگاه و اعتبار برند دانشگاه، نقشی کلیدی در ایجاد هویت دانشگاه-دانشجو ایفا می کند. علاوه بر این، دانشجویانی که بر اساس دانشگاه خود شناسایی می شوند، سرنوشت خود را در هم تنیده با دانشگاهی می دانند که عامل محرک میل آنها برای شرکت در رفتارهای حمایتی از دانشگاه است. یافته ها نشان می دهند که دانشگاه ها باید به انجام فعالیت های ایجاد برندی مبادرت ورزند که موجب تقویت ایجاد هویت دانشجویی-دانشگاهی می شوند تا به این صورت، رفتارهای حمایتی از دانشگاه در نزد دانشجویان ارتقاء یابد.