The effect of interim financial reporting practices on the distortion of real activity and market value of cash

موضوع انگلیسی : The effect of interim financial reporting practices on the distortion of real activity and market value of cash

موضوع فارسی : بررسی تأثیر تعداد دفعات گزارش‏گری مالی میان‏دوره ای بر دستکاری فعالیتهای واقعی و ارزش بازار وجه نقد

رشته : کسب و کار
قیمت : 24000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 29
تعداد صفحه فارسی : 26
دانلود مقاله اصلی

چکیده:گزارش¬های میان‏دوره‏ای بخش مهمی از گزارش‏گری مالی را تشکیل می‏دهد. سهام‏داران موجود و ممکن، برای بدست آوردن‏ اطلاعات بموقع و مربوط، درباره وضعیت و عملکرد مالی یک شرکت گزارش¬های میان‏دوره‏ای را مبنا قرار می‏دهند. این گزارش¬ها به همراه‏ دیگر اطلاعات موجود در مطبوعات یا در شرکت در طول سال، داده‏های مهمی برای گرفتن تصمیمات آگاهانه سرمایه‏گذاری است. اكثر مديران تمايل دارند تا از دستكاري فعاليت هاي واقعي براي مديريت سود استفاده كنند حتي اگر اين امر به ارزش آتي شركت آسيب برساند. موجودی¬های نقدی همواره درصددند تا میزان قابل توجهی از دارايی¬های شرکت¬ها را به خود اختصاص دهند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تعداد دفعات گزارش‏گری مالی میان‏دوره¬ای بر دستکاری فعالیت¬های واقعی و ارزش بازار وجه نقد است. تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق، کاربردی می¬باشد. از نظر منطق اجرای تحقیق از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام تحقیق ترکیبی و از نظر نوع داده¬ها کمی است. در این تحقیق تمامی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه¬ی زمانی سال 1389 تا پایان سال 1393 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. در نمونه¬گیری 127 شرکت تخمین زده شد. براي بررسي آن¬كه در يك مدل رگرسيون جملات خطا خود همبسته مي¬باشند يا خير، از آزمون دوربين- واتسن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که افشای اجباری اطلاعات منجر به افزایش دستکاری فعالیت¬های واقعی می¬شود.