Investigating the Effect of Financial and Liquidity Limitation on Stock Returns of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange

موضوع انگلیسی : Investigating the Effect of Financial and Liquidity Limitation on Stock Returns of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange

موضوع فارسی : بررسی تاثیر محدودیت مالی و نقدینگی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رشته : کسب و کار
قیمت : 14000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 13
تعداد صفحه فارسی : 23
دانلود مقاله اصلی

چکیده:هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر محدودیت مالی و نقدینگی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. محدودیت مالی و نقدینگی سهام بعنوان متغیر مستقل و بازده سهام بعنوان متغیر وابسته و اندازه شرکت ها و بازده دارایی ها بعنوان متغیر مداخله گر مورد بررسی قرار گرفته اند. شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389-1393 جامعه آماری این تحقیق می باشد که با توجه به نمونه گیری بصورت حذف سیستماتیک 130شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. تحقیق حاضر مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ایی است و این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت به صورت پیمایشی می باشد. داده های مربوط متغير به وسیله نرم افزارها و سی دي ها و سایت های مربوطه به بورس تهران، جمع آوری گردید. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار (spss) ورژن 21 و آزمون رگرسیون انجام پذیرفت. در کل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که: محدودیت های مالی کمتر باعت بازدهی سهام بیشتر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به متغیرهای مداخله گر اندازه شرکت و بازده دارایی ها می شود و همچنین نقدینگی سهام بیشتر باعت بازدهی سهام بیشتر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به متغیرهای مداخله گر اندازه شرکت و بازده دارایی ها می شودdadaواژگان کلیدی : نقدینگی سهام، محدودیت مالی، بازده سهام، اندازه شرکت ها، بازده دارایی ها