Applications of texture analysis to dough and bread

موضوع انگلیسی : Applications of texture analysis to dough and bread

موضوع فارسی : کاربردهای انالیز بافت برای خمیر و نان

رشته : بهداشت و مواد غذایی
قیمت : 10000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 18
تعداد صفحه فارسی : 10
دانلود مقاله اصلی

چکیده : ارزیابی کیفیت محصول از طریق انالیز بافت یک ابزار ضروری برای تولید و توسعه ی محصولات نان است. دراین فصل اصطلاحات به کار رفته در انالیز بافت محصول میانی (خمیر) و محصول پخته شده ی نهایی را توصیف می شود و ارتباط عملی روش های ازمایش این محصولات نیز عنوان می شوند. اصول مرتبط با اندازه گیری رئولوژی ( مومسانی) خمیر برای مراحل فراوری مثلا مخلوط کردن، قالبگیری کردن و غیره و نمونه هایی از ابزارهای استفاده شده به تصویر کشیده شده اند. برای اخرین محصول پخته شده نهایی ، بافت پوسته و ساختار خرده نان به همراه تازه بودن ، حجم و ظاهر نان همگی از معیارهای مهم هستند که طبق ان محصول نان قضاوت می شود. ازمایشات و ابزار استفاده شده برای این ارزیابی ها توصیف شده اند. کاربرد انالیز بافت برای خمیر و نان توضیح داده می شود. در نهایت روندهای اینده در تکنیک های اندازه گیری و ابزارازمایی نیز مورد بحث قرار می گیرند.