Health Risk Perceptions and Exercise in Older Adulthood: An Application of Protection Motivation Theory

موضوع انگلیسی : Health Risk Perceptions and Exercise in Older Adulthood: An Application of Protection Motivation Theory

موضوع فارسی : ارزیابی خطرات سلامتی و ورزش در سنین بالا: استفاده از تئوری انگیزش محافظت

رشته : سلامت
قیمت : 17000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 21
تعداد صفحه فارسی : 21
دانلود مقاله اصلی

چکیده:تئوری انگیزش محافظت (PMT) برای درک ارتباط میان درک خطر بحران سلامت حاد و قصد ورزش استفاده شده است. پرسشنامه هایی در میان 351 فرد بزرگسال، برای ارزیابی فعالیت بدنی (PPA)، تمامی مولفه های تئوری انگیزش سلامت، و قصد ورزش، توزیع شده است. یک مدل ساختاری چند گروهی نشان می دهد که تفاوت های جنسیتی در تئوری انگیزش سلامت و قصد ورزش تاثیرگذار هستند. فعالیت بدنی، سن، خودکارآمدی، و کارآمدی واکنش به طور مستقیم قصد مردان را پیش بینی می کنند. فعالیت بدنی و سن زنان مولفه های خودکارآمدی تئوری انگیزش محافظت زنان و هزینه واکنش آنها را پیش بینی می کنند، که تمامی آنها قصد آنها را پیش بینی می کنند. یافته ها راهکارهایی برای بالا بردن فعالیت بدنی در سنین بالا ارائه می دهند، همچنین استفاده از مولفه های گوناگون تئوری انگیزش محافظت برای زنان و مردان در سنین بالا.