A Primer on the Accounting and Reporting Requirements for Not-for-Profit Organizations

موضوع انگلیسی : A Primer on the Accounting and Reporting Requirements for Not-for-Profit Organizations

موضوع فارسی : مقدمه ای برشرایط حسابداری و تهیه ی گزارش در سازمان های غیرانتفاعی

رشته : مدیریت
قیمت : 12000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 8
تعداد صفحه فارسی : 9
دانلود مقاله اصلی

چکیده:daدر طول 20 سال گذشته، شرکت های غیرانتفاعی (NPOs) در ایالات متحده و در سراسر جهان به تدریج در اقتصاد بازار تثبیت شده اند. این سازمان ها، تجارت انجام می دهند، افراد مورد نظر را به کار می گیرند و در بازار جهانی به رقابت می پردازند. دولت فدرال، موسسات آموزش عالی و سازمان های بهداشتی سه نمونه ی بارز از این نوع سازمان ها هستند. هر کدام از این سازمان ها اشتراک های زیادی با موسسات تجاری دارند. اما تفاوت های بین آن ها پیامدهای قابل توجهی برای گزارش مالی به همراه دارد. این ضرورت در ابتدا به این خاطر است که آن ها موظف هستند از شرایط دشواری برای تهیه گزارش و حسابداری تبعیت کنند، این شرایط تحت کنترل هیات های مختلف نظارت کننده است. در این مقاله تاسیس سازمان های NPO مورد بررسی قرار گرفته ، در مورد اصول پذیرفته شده ی حسابداری (GAAP) برای تهیه ی اظهارات مالی بحث شده و تفاوت بین محیط های انتفاعی و غیرانتفاعی به طور خلاصه بیان می شود. سپس شرایط حسابداری و گزارش دولت فدرال، دانشکده ها و دانشگاه ها و سازمان های بهداشتی نیز مشخص می شود.