Microstructure, hardness and fracture toughness of spark plasma sintered ZrB2–SiC–Cf composites

موضوع انگلیسی : Microstructure, hardness and fracture toughness of spark plasma sintered ZrB2–SiC–Cf composites

موضوع فارسی : ریزساختار، سختی و چقرمگی شکستگی کامپوزیت های ZrB2-SiC-Cf کلوخه سازی(تفجوشی) قوس پلاسما

رشته : مکانیک
قیمت : 12000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 6
تعداد صفحه فارسی : 9
دانلود مقاله اصلی

چکیده:daاثر ترکیبی ذرات SiC و الیاف کربن بریده شده (Cf) و همچنین شرایط کلوخه سازی بر خواص ریزساختار و خواص مکانیکی تفجوشی جرقه ای پلاسما کامپوزیت های ZrB2 گونه با استفاده از روش تاقوچی مورد بررسی قرار می گیرد. آنالیز واریانس ها با بهینه سازی متغیرهای تفجوشی جرقه ای پلاسما (دما، زمان و فشار) و کامپوزیت (نسبت SiC / Cf) به منظور افزایش سختی کامپوزیت ZrB2-SiC-Cf مورد استفاده قرار می گیرد. دمای تفجوشی به عنوان موثر ترین متغیر با معنای 83٪ سختی یافت شد. سخت ترین سرامیک ZrB2 گونه با افزودن 20٪ حجم SiC و 10٪ حجم٪ Cf پس از تفجوشی جرقه ای پلاسما در دمای 1850 درجه سانتیگراد به مدت 6 دقیقه تحت 30 MPa قابل دستیابی است. بهبود چقرمگی شکست با وجود همزمان فازهای SiC و Cf و همچنین تشکیل درجای ذرات سایز نانو ZrC مشترک ارتباط دارد. انحراف ترک، انسعاب ترک و پل زنی ترک به عنوان مکانیزم های چقرمه کاری شناخته می شوند. سختی ویکرز da14.8 GPa و چقرمگی شکست ضخیم 6.8 MPa m1/2 برای نمونه ایجاد شده در شرایط پردازش بهینه محاسبه شده است.