A probability constrained multi-objective optimization model for CCHP system operation decision support

موضوع انگلیسی : A probability constrained multi-objective optimization model for CCHP system operation decision support

موضوع فارسی : مدل بهینه سازی چند منظوره ی مقید احتمالی برای پشتیبانی از تصمیم عملکرد سیستم CCHP:

رشته : مکانیک
قیمت : 18000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 13
تعداد صفحه فارسی : 24
دانلود مقاله اصلی

چکیده:daسیستم ترکیبی سرمایش – گرمایش و توان ( CCHP ) به دلیل توانایی و قابلیت برای کاهش انتشار دی اکسید کربن و افزایش بازدهی انرژی، در طی چند دهه ی اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. برای مطالعه ی استراتژی عملکردی CCHP، مدل های بهینه سازی قطعی و تصادفی پیشنهاد شده اند، اما مطالعات کمی برای بهینه سازی عملکرد CCHP به طور هم زمان با چندین هدف به عنوان مثال به حداقل رساندن هزینه ی عملیاتی، مصرف انرژی اولیه ( PEC ) و گسیل دی اکسید کربن ( CDE ) با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان استراتژی عملکرد CCHP، صورت گرفته است. در این تحقیق ما یک مدل بهینه سازی چند منظوره تصادفی برای بهینه سازی استراتژی عملکردی CCHP در شرایط آب و هوایی مختلف بر اساس هزینه ی عملیاتی، PEC و CDE پیشنهاد می کنیم. مقید های احتمال به این مدل تصادفی اضافه می شوند تا ثابت شود استراتژی عملکرد بهینه سازی شده CCHP برای برآورده کردن نیاز انرژی تصادفی، قابل اعتماد است. این تحقیق نشان می دهد که سطح بالای قابلیت اعتماد این مقید احتمال، هزینه ی عملیاتی، PEC و CDE را افزایش خواهد داد. برای کمک به آنالیز تصمیم چند منظوره، ما یک مدل انگیزشی برای کاهش PEC و CDE توسعه دادیم. نتایج آنالیز نشان می دهد که چگونه مقادیر انگیزشی برای کاهش PEC و CDE را می توان به شکل مؤثر با استفاده از مدل پیشنهادی برای مکان های جغرافیایی مختلف مشخص کرد.