Short-term memory capacity (7 ± 2) predicted by theta to gamma cycle length ratio

موضوع انگلیسی : Short-term memory capacity (7 ± 2) predicted by theta to gamma cycle length ratio

موضوع فارسی : ظرفیت حافظه کوتاه-مدت (2 ± 7) پیش بینی شده توسط نسبت طول چرخه تتا به گاما

رشته : زیست
قیمت : 12000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 5
تعداد صفحه فارسی : 10
دانلود مقاله اصلی

چکیده:daتعداد مواردی که می تواند در حافظه کوتاه-مدت انسان (STM) نگهداری شود تا(2 ±) 7 عنصر محدود شده است. مدل نظری لیزمان و ایدیارت در مورد STM پیشنهاد می کند که این مقدار به تعداد چرخه گاما که می تواند با یک چرخه تتا تطبیق یابد، بستگی دارد. مطالعات قبلی بر روی حیوانات و انسان ها از این فرضیه حمایت می کنند اما شواهد مستقیم ثبت نوار مغزی انسان(EEG) قبلا گزارش نشده است. ما فعالیت EEG اتوماتیک 17 شرکت کننده را ثبت و ظرفیت STM کلامی آنها را با یک وظیفه دوره حافظه عددی اصلاح شده از باتری وکسلر اندازه گیری شد. بنابراین روابط قوی و مثبتی که ما بین ظرفیت STM کلامی و نسبت طول دوره تتا بر گاما یافتیم، یک استدلال مستقیم را در حمایت از این مدل نظری STM فراهم می کند. در این مطالعه ما هم چنین یک روش جدید را برای ارزیابی فرکانسهای جداگانه تتا و گاما با تشخیص جفت عملکردی بین این نوسانات ارائه داده ایم.