Social media adoption by exporters: The export-dependence moderating role

موضوع انگلیسی : Social media adoption by exporters: The export-dependence moderating role

موضوع فارسی : استفاده از رسانه ی اجتماعی توسط صادرکنندگان: نقش تعیین کننده ی وابستگی به صادرات

رشته : کسب و کار
قیمت : 17000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 12
تعداد صفحه فارسی : 22
دانلود مقاله اصلی

چکیده:daهدف از این تحقیق بررسی روابط میان عقاید مدیریتی درباره رسانه های اجتماعی و استفاده از این ابزارها بوسیله ی شرکتهای صادراتی می باشد.همچنین اثر وابستگی صادرات که بوسیله ی شدت صادرات در این روابط اندازه گیری میشود. برای نیل به این هدف ما از داده های حاصله از یک بررسی اینترنتی استفاده کردیم که بوسیله ی ایمیل بین مدیران صادراتی ویا مدیران عامل کارخانه های صادراتی اسپانیایی از منبع آیسکس (سازمان اسپانیایی تجارت خارجه) توزیع شده بود.daنتایج مانشان میدهند که باور مدیران درباره ی قابلیتهای رسانه های اجتماعی برای رویارویی با مشتریان خارجی، بطور مستقیم بر عقاید مدیریتی درباره رسانه های اجتماعی و قصد استفاده از ان و همینطور بطور غیرمستقیم بر تمایل برای استفاده از انها از طریق دیدگاه ها اثر دارد. پس تمایل استفاده از این برنامه ها، استفاده ی نهایی را در شرکتهای صادراتی افزایش میدهد. وابستگی صادراتی شرکت برتمام این روابط اثر میکند که باعث قوی تر شدن آنها و صادرات با شدت بیشتری میشود.