Paclitaxel–HSA interaction. Binding sites on HSA molecule

موضوع انگلیسی : Paclitaxel–HSA interaction. Binding sites on HSA molecule

موضوع فارسی : ارتباط پاکلیتاکسل- اچ اس ای . بخش های پیوندی روی مولکول اچ اس ای

رشته : شیمی
قیمت : 13000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 7
تعداد صفحه فارسی : 17
دانلود مقاله اصلی

چکیده:daپاکلیتاکسل با نام تجاری تاکسل یکی از موثرترین داروهای ضد سرطان در کل دنیاست. از ان برای انواع سرطان چون سینه تخمدان و ریه استفاده میشود. در این تحقیق ارتباط پاکلیتاکسل با البومین سرم انسانی یا اچ اس ای در محلول آبی در پی اچ فیزیولوژیکال از طریق سی دی طیف نمایی فلئورسنتی و بوسیله ی تست رسوب بررسی شده. پیوند پاکلیتاکسل با البومین روی ساختار پروتئینی اثر می گذارد و بطور چشمگیری با پیوند البومین با دیگر مولکولها از جمله وارفارین هیم یا بیلروبین اثر میکند و ارتباط پاکلیتاکسل اچ اس ای باعث تغییرات ساختاری میشود که با از دست دادن مقاومت هلیکال پروتئین و درهم ریختگی در بخشIIAتوده پیوند تغییر میکند. شدت فلئورسنت نسبی پیوند پاکلیتاکسل-اچ اس ای کاهش یافت که یعنی در اطراف تی ار پی 214 درهم ریختگی اتفاق افتاده. این تایید شد توسط بی ثبات کردن بخش پیوند وارفارین که شامل تی ار پی 214 و نزدیکی پیوندی بیلیروبین در زیر بخش IIAمی شود.