An exceptional cause of suddenneurological deterioration and coma

موضوع انگلیسی : An exceptional cause of suddenneurological deterioration and coma

موضوع فارسی : یک دلیل استثنایی برای زوال عصبی و کما

رشته : کسب و کار
قیمت : 7000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 3
تعداد صفحه فارسی : 3
دانلود مقاله اصلی

ویراستار عزیزdaما دربه موردی برخورد کردیم که تا کنون در مورد زوال عصبی و کما گزارش نشده است. daاین مورد یک خانم 25 ساله است که سه ماه پیش پس ازگذارندان بارداری کامل ، وضع حمل کرده است و مشکلی نداشته است. کم خونی او پس از زایمان با قرص اهن درمان شده است و سابقه مصرف هیچ گونه داروی دیگری ندارد. این بیمار با علائم سردرد، بی احساسی و bradypsychia به ER مراجعه کرد و گفت که حدودا یک ماه است که این علائم را داراست. سردردهای او در 48 ساعت گذشته بدتر شده طوری که به درمان های مرسوم مانند مصرف مسکن ارام نشده است. تهوع و استفراغ هم چند ساعت پیش به ان اضافه شده است. او تب ندارد. در حالی که در ER در هوشیاری کامل دچار زوال ناگهانی همراه با تشنج شد. برای او انتیوبه انجام شد. سی تی اسکن علائمی از ادم مغزی منتشر شده و سیسترن های محوشده ی زیر عنکبوتیه را نشان داد. ایمنی افزایی لپتومننژو اپاندیم وجود داشت (شکل 1A,B)این یافته ها التهاب مخ و نقش شامه ای و ونتریکولیت را نشان داد.