Ambient Intelligent (AmI) Systems Development

موضوع انگلیسی : Ambient Intelligent (AmI) Systems Development

موضوع فارسی : توسعه سیستم های هوش پیرامونی (AMI)

رشته : تکنولوژی
قیمت : 23000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 20
تعداد صفحه فارسی : 40
دانلود مقاله اصلی

چکیده daدر این فصل، مفهوم هوش پیرامونی (AMI)، به عنوان مفهومی جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، از نقطه نظر توسعه سیستمها در محیط تولید، معرفی می گردد. ایجاد یک محیط AMI، نیازمند استفاده از ترکیبی از فناوری ها است. محیط AMI را می توان با استفاده از رایانه هایی که در درون ابزار پیرامون تعبیه شده اند، و با بهره گیری از ارتباطات بی سیم، ایجاد نمود. تعامل بین این دستگاه های تعبیه شده و کاربر انسانی، در اثر پیشرفتهای حاصله در زمینه تعاملات طبیعی، در حال بهبود است. هدف از این فصل، کمک به داشتن درکی بهتر از AMI است. برای این منظور، ابزار زیر ارائه شده اند، تعریف، گونه شناسی و طبقه بندی AMI. گونه شناسی، درک ما از AMI را، با برجسته سازی المانهایی که در هنگام توسعه یک سیستم AMI باید در نظر گرفته شوند، تحکیم می بخشد و طبقه بندی، تکامل فناوری ها به سمت توسعه AMI را به ما نشان می دهد.