The link between organisational citizenship behaviours and open innovation: A case of Malaysian high-tech sector

موضوع انگلیسی : The link between organisational citizenship behaviours and open innovation: A case of Malaysian high-tech sector

موضوع فارسی : رابطه ی بین رفتارهای شهروندی سازمانی و نوآوری باز: نمونه ای از بخش فن¬آوری پیشرفته در مالزی

رشته : تکنولوژی
قیمت : 15000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 12
تعداد صفحه فارسی : 17
دانلود مقاله اصلی

چکیده:daما نقش رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) را در دو نوآوری باز – داخلی و خارجی – مورد بررسی قرار می دهیم. داده ها با استفاده از تکنیک مطالعه ی پرسشنامه ای از مدیران میانی و مدیران ارشد در صنایع فن آوری پیشرفته درمانی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که OCBS به شکل مثبت نوآوری باز داخلی و خارجی را پیش بینی می کند. بررسی های دقیق تر ثابت کرد که OCBS رابطه ی نسبی با نوآوری باز خارجی در مجموع و به صورت جداگانه دارد، اما OCBS فقط در مجموع رابطه ی مثبت با نوآوری باز خارجی دارد. پیامدهای این نتایج مورد بحث قرار گرفته و نقاط ضعف این تحقیق نیز مطرح شده است.