Using data mining to improve digital library services

موضوع انگلیسی : Using data mining to improve digital library services

موضوع فارسی : استفاده از داده کاوی اطلاعات برای بهبود خدمات کتابخانه ی دیجیتالی

رشته : تکنولوژی
قیمت : 16000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 16
تعداد صفحه فارسی : 15
دانلود مقاله اصلی

چکیده:daهدف:این مقاله تلاش می کند تا یک راه حل برای خدمات کتابخانه ی دیجیتال بر اساس تکنیک های داده کاوی ارائه کند (تقسیم بندی خوشه ای و پیشگویانه)daطرح/روش شناسی/رویکرد:تکنیک های داده کاوی برای ارائه ی خدمات کتابخانه ی دیجیتال بر اساس شخصیت و تاریخچه ی جستجوی کاربر مورد استفاده قرار می گیرند. نخست، کاربران یکسان در کنار هم بر اساس شخصیت و جستجوها خوشه بندی می شوند. سپس تقسیم بندی پیشگویانه برای ارائه ی خدمات مناسب به انها مورد استفاده قرار می گیرند. نشان داده شده است کاربران در خوشه های یکسان از احتمال بالایی برای پذیرش خدمات مشابه یا الگوهایشان برخوردار هستند. daیافته ها: نتایج حاکی از ان هستند که k که به معنای تقسیم بندی نایو بیز و خوشه بندی می باشد، ممکن است برای بهبود درستی ارائه ی خدمات مورد استفاده قرار گیرد. درستی کلی رضایت بخش است در حالیکه درستی میانگین به خدمت خاص بستگی دارد. نتایج در ارتباط با خدمات دائمی بهتر بودند.