Investigating the limits of civil liability of drawee bank for the issuer and the holder of the check

موضوع انگلیسی : Investigating the limits of civil liability of drawee bank for the issuer and the holder of the check

موضوع فارسی : بررسی حدود مسئولیت مدنی بانک محال علیه درمقابل صادرکننده و دارنده چک

رشته : حقوق
قیمت : 14000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 8
تعداد صفحه فارسی : 12
دانلود مقاله اصلی

چکیده:daبا توجه به اینکه از نظر منطق هر کس مسئول اعمال و رفتار خویش بوده و در قانون نیز این مهم به صورت یک اصل مسلم حقوقی پذیرفته شده است سازمان ها و اشخاص حقوقی نیز از این اصل مستثنی نمی باشند. بانک ها نیز به جهت تعامل مستمر با اشخاص حقیقی و حقوقی چنانچه موجب ورود ضرر یا خساراتی به اسخاص گردند، مسئولیت مدنی دارند و باید خسارت وارده را جبران نمایند. بانک ها در تعامل با مشتریان خود به صدور بخش نامه ها و آیین نامه های داخلی اقدام می نمایند که ممکن است در برخی از موارد همین آیین نامه ها خود منجر به ورد خسارات به مشتریان گردد که از این جهت نیز بانک ها به عنوان شخصیت حقوقی مسئول خواهند بود. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای- اسنادی به تحقیق و مطالعه در زمینه حدود مسئولیت مدنی بانک محال علیه در مقابل صادر کننده و دارنده چک پرداخته است. نتیج حاصله اینکه؛ بانک در برابر صادرکننده مسئول بررسی هویت دارنده چک، بررسی اعتبار چک، تطبیق امضای صادرکننده، دستور پرداخت، دستور عدم پرداخت و ... می باشد. نیز در برابر دارنده ملزم به پرداخت وجه چک، صدور گواهی عدم پرداخت، رعایت مهلت های مقرر و ... می باشد. که پژوهش حاضر با بررسی و مطالعات کتاب خانه ای در این زمینه پرداخته است.