Optimal design of steel frame using practical nonlinear inelastic analysis

موضوع انگلیسی : Optimal design of steel frame using practical nonlinear inelastic analysis

موضوع فارسی : طراحی بهینه قابهای فولادی با استفاده از آنالیز غیرالاستیک غیرخطی عملی

رشته : عمران
قیمت : 15000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 13
تعداد صفحه فارسی : 32
دانلود مقاله اصلی

چکیده. طراحی بهینه قابهای فولادی با استفاده از آنالیز غیرالاستیک غیرخطی عملی، در اینجا توسعه یافته است. یک آنالیز غیرالاستیک غیرخطی عملی در واقع مقاومت و رفتار یک سیستم ساختاری و اعضای آن را به شیوه ای مستقیم، ارزیابی می نماید. به منظور ضبط اثرات مرتبه دوم مرتبط با P-δ و P-Δ، توابع ثبات برای به حداقل رساندن زمان مدل سازی و حل، استفاده می شوند. مفهوم مدولهای مماسی ارائه شده توسط انجمن پژوهشهای مرتبط با ستونها (CRC)، برای مد نظر قرار دادن تسلیم شدن تدریجی ناشی از تنش های باقی مانده، به کار گرفته شده است. یک مدل مفصل پلاستیکی نرم، برای نشان دادن تنزل از حالت الاستیک به سختی صفر، در ارتباط با توسعه مفصل، استفاده می شود. یک روش جستجوی مستقیم برای بهینه سازی حداقل وزن به کار می رود. توابع محدودیت عبارتند از ظرفیت حمل بار و جابجایی. یک عضو دارای بزرگترین مقدار واحد، ارزیابی شده توسط معادله تعامل LRFD، با یک عضو اندکی بزرگتر که از میان پایگاه داده انتخاب شده است، جایگزین می گردد. اندازه عضوهای تعیین شده توسط روش پیشنهادی، با اندازه های حاصل از از روش LRFD متداول، مقایسه شده اند.