Developing a city-level multi-project management information system for Chinese urbanization

موضوع انگلیسی : Developing a city-level multi-project management information system for Chinese urbanization

موضوع فارسی : توسعه یک سیستم مدیریت اطلاعات چند-پروژه ای سطح-شهری برای شهرنشینی در چین

رشته : عمران
قیمت : 30000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 18
تعداد صفحه فارسی : 39
دانلود مقاله اصلی

چکیده. شهرنشینی بی سابقه در چین منجر به ظهور پروژه های ساختمانی دولتی بسیار عظیمی شده است. در بسیاری از شهرها، یک شیوه مدیریت پروژه خاص به نام "مدل ساخت عامل (ACM)” برای مدیریت و اداره این پروژه ها در زیر چتر همان استانداردهای اداری، اتخاذ شده است. وظبفه ACM، ادغام تمامی منابع دولتی موجود برای تکمیل پروژه های شهرنشینی است اما در عین حال، با چالش های بزرگی از ناحیه اطلاعات پیچیده و بسیار عظیم و پردازش اطلاعات، مواجه است. مطالعه حاضر به توسعه یک سیستم مدیریت اطلاعات چند-پروژه ای سطح-شهری به منظور تجزیه فرایند پردازش پیچیدگی اطلاعات در زمینه شیوه مدیریت ACM، اختصاص یافته است. سیستم انطباقی پیچیده و دو تکنیک توسعه ای خاص -چارچوب پروژه انطباقی و روش طراحی کارکردی مدوله شده- برای توسعه سیستم معرفی شده اند. این سیستم در یک پروژه شهرنشینی معمولی در چانگچون، چین مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است. این پژوهش مکمل سیستم اطلاعات پروژه ای موجود از طریق اتخاذ اصول طراحی پیچیدگی است و همچنین ارزش عملی برای مدیریت پروژه های شهرنشینی بزرگ-مقیاس را نیز، ارائه می دهد.