Numerical and laboratory study of the way of municipal landfill leachate emission at unsaturated sandy soils

موضوع انگلیسی : Numerical and laboratory study of the way of municipal landfill leachate emission at unsaturated sandy soils

موضوع فارسی : بررسی عددی و آزمایشگاهی نحوه ی انتشار شیرابه ی زباله های شهری در خاکهای ماسه ای غیر اشباع

رشته : محیط زیست
قیمت : 15000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 20
تعداد صفحه فارسی : 14
دانلود مقاله اصلی

چکیده:پتانسیل گستردهی ورود مواد زاید جامد و زبالههای شهری ) Landfill leachate ( به درون خاک و آبهایdaزیرزمینی نحوهی گسترش آنها را تبدیل به موضوعی حائز اهمیت نموده است. از زمان انتشار آلاینده به درونdaخاک تا زمان رسیدن آن به سفرهی آب زیرزمینی، خاک در حالت غیر اشباع ) Unsaturated ( قرار دارد و درdaاین زمان نفوذ آلاینده به درون خاک تابع مکش بافتی) matric suction ( اولیهی خاک و نفوذپذیریda( Permeability ( میباشد. در این پژوهش به بررسی نحوهی انتشار شیرابهی زبالههای شهری ) Municipal landfill leachate ( در خاکهای ماسهای غیر اشباع و همچنین به بررسی پارامترهای موثر در انتشار و گسترشdaاین آلایندهها پرداخته شده است. بدین منظور از مدلسازیهای آزمایشگاهی، مدلسازیهای عددی وdaهمچنین روش پردازش تصویر) Image analysis ( استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمایشات نشانdaمیدهد نحوهی انتشار آلاینده در خاکهای ماسهای به شدت وابسته به خصوصیات فیزیکی آنها میباشد.daنتایج حاصل از مدلسازیهای عددی نشان میدهد که با افزایش تراکم نسبی خاک، نفوذپذیری و عمق نفوذdaآلاینده به درون خاک کاهش مییابد. همچنین با کاهش درصد رطوبت نسبی) water content ( خاک، عمقdaنفوذ آلاینده در خاک افزایش و گسترش طولی آن کاهش مییابد. نتایج حاصل از بررسیهای عددی نشانdaمیدهد با افزایش تراز آب زیر زمینی نسبت به سطح خاک، عمق نفوذ آلاینده به درون خاک نیز افزایشdaمییابد. در پایان با استفاده از روش پردازش تصویر به بررسی تغییر غلظت) Concentration ( آلاینده در عمقdaو مقایسهی آن با نتایج حاصل از روش عددی پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که روش پردازش تصویرdaبا تقریب نسبتا خوبی توانایی تخمین غلظت آلاینده در عمق را دارد.