Neighbour Aware Random Sampling (NARS) algorithm for load balancing in Cloud computing

موضوع انگلیسی : Neighbour Aware Random Sampling (NARS) algorithm for load balancing in Cloud computing

موضوع فارسی : نمونه گیری تصادفی neighbor aware الگوریتمی برای توازن بار در رایانش ابری

رشته : کامپیوتر
قیمت : 12000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 5
تعداد صفحه فارسی : 9
دانلود مقاله اصلی

چکیده – توازن بار نقش حیاتی را در رایانش ابری برای تقویت کردن توان عملیاتی ؛ بهینه کردن استفاده از منبع و کاهش زمان پاسخ گویی بازی میکند.ویژگی اصلی که هنگام انتخاب یک الگوریتم توازن بار برای ابر باید در نظر گرفته شود توانایی الگوریتم برای ادرس دادن شبکه توزیع شده ؛ محیط فعال و خود تنظیمی میباشد.نمونه گیری تصادفی جلودار چنین الگوریتمی میباشد: با یک پیاده روی تصادفی در شبکه شغل ها را مشخص میکند.انتخاب همسایه به طور یکنواخت بین گره های همسایه هنگام الگوریتم نمونه گیری تصادفی جلودار توزیع میشود.نسخه بهبود یافته الگوریتم نمونه گیری تصادفی از محاسبه بار براساس هزینه برای انتخاب گره جهت پیاده روی تصادفی استفاده میکند. این مقاله اگاهی همسایه و مکانیزم پیشبینی برای بهبود بخشیدن پروسه انتخاب گره برای پیاده روی تصادفی را معرفی میکند.الگوریتم پیشنهادی؛ گره با کمترین بار را از لیست همسایه برای پیاده روی تصادفی انتخاب میکند.این هدف میتواند با محاسبه احتمال هر همسایه براساس بار دریافت شده ی همسایه مربوطه بدست اید.بدین سان که احتمال انتخاب گره با کمترین بار میتواند زیاد شود و از انجا زمان انتظار برای کار میتواند کمتر شود.