Information systems and sustainable supply chain management towards a more sustainable society: Where we are and where we are going

موضوع انگلیسی : Information systems and sustainable supply chain management towards a more sustainable society: Where we are and where we are going

موضوع فارسی : سیستم های اطلاعاتی و مدیریت تامین زنجیره ای پایدار به سمت یک جامعه پایدارتر : کجا هستیم و به کجا می رویم

رشته : مدیریت
قیمت : 17000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 9
تعداد صفحه فارسی : 21
دانلود مقاله اصلی

چکیده daاهداف این مطالعه تشخیص و سیستماتیک ساختن مقاله های پژوهشگرانه، درباره استفاده از سیستم اطلاعاتی برای حمایت از مدیریت زنجیره تامین پایداروارائه پیشنهاد فرصت های تحقیقاتی درآینده است. بنابراین یک مطالعه دارای چارچوب انجام شد. مهم ترین مطالعات شناسایی شده، به 7 دسته تقسیم شدند: زمینه تحقیق، تمرکز تحقیق، روش تحقیق، بخش تجزیه و تحلیل شده، مزایای سیستم اطلاعاتی، رابطه بین IS و تامین زنجیره ای عملیات سبز و مزایای عملکرد. نویسندگان و مقالات اصلی این موضوع خاص شناسایی شدند. علاوه بر این، نتیجه گیری شد که IS یک ابزار پشتیبانی مهم برای مدیریت زنجیره تامین پایداراست، زیرا IS برای سازمان ها و تامین کنندگان و مشتریان سوددهی ایجاد می کند. از سوی دیگر، IS به صورت مثبت عملکردهای محیطی، مالی و عملیاتی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. اگرچه، پیش روی های بیشتری در مطالعه هنوز مورد نیاز است. سهم عمده این تحقیق مربوط به پیشنهادهایی است که فرصت های تحقیق در آینده را فراهم می کنند.