لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Analysis of the behaviour of stoned column stabilized soft ground supporting transprt infrastracture

تحلیل و بررسی رفتار ستون سنگی تثبیت کننده زمین نرم حامی زیرساخت حمل و نقل

چکیده:این مقاله مطالعه ای تحلیلی و عددی بر روی رفتار ستون سنگی تثبیت کننده ی زمین نرم حامی زیر ساخت های حمل و نقل ارائه می کند. تحلیل بر پایه ی پاسخ زمین نرم تقویت شده در زیر بارهای استاتیک و دوره ای متناسب با راهروهای...