لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Bacterial motility: Secretory secrets of gliding bacteria

اسرار تراوشی باکتری های لغزشی

چکیده. بسیاری از باکتری ها بدون کمک تاژکها بر روی سطوح می لغزند. پدیده لغزش هنوز هم تا حدودی اسرار آمیز است، اما مطالعات اخیر نشان می دهد که این پدیده دربردارنده سیستمهای خاص تراوشی است که رشته های غشائی را جمع آوری نمو...

Bacterial motility: Secretory secrets of gliding bacteria

اسرار تراوشی باکتری های لغزشی

چکیده. بسیاری از باکتری ها بدون کمک تاژکها بر روی سطوح می لغزند. پدیده لغزش هنوز هم تا حدودی اسرار آمیز است، اما مطالعات اخیر نشان می دهد که این پدیده دربردارنده سیستمهای خاص تراوشی است که رشته های غشائی را جمع آوری نمو...