لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Behavior of axially loaded tubular X-Joints using bolted connection: mechanical modal and validation

رفتار اتصالات لوله ای X محوری بارگذاری شده با استفاده از اتصال پیچ شده: مدل مکانیکی و صحت سنجی

چکیده:اتصالات x، نوعی از اتصالات اساسی پیکربندی است که در رنج وسیعی از سازه های لوله ای انتقال مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیقات آزمایشگاهی چهار نوع اتصال x که با پیچ متصل شده اند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته ان...

Utilization of waste glass in translucent and photocatalytic concrete

استفاده از ضایعات شیشه در بتن شیشه دار و فتوکاتالیستی

چکیده: این مقاله توسعه ی بتن شیشه دار و تصفیه کننده ی هوا دارای ضایعات شیشه را مورد بررسی قرار می دهد. ترکیب بتن با به کار گیری مدل اصلاح شده ی اندراسن و اندرسن برای دستیابی به یک سیستم بسته بندی شده ی متراکم با اجزای ری...