لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Hybrid Non-Isolated And Non Inverting Nx Interleaved DC-DC Multilevel Boost Converter For Renewable Energy Applications

مبدل هیبریدی بوست چندسطحی DC-DC ناپیوسته ی Nx غیر وارونه گر و غیرمنفرد برای کاربردهای انرژی تجدیدپذیر

چکیده – دراین مقاله، مبدل هیبریدی بوست چند سطحی DC-DC ناپیوسته ی Nx غیر وارونه گر و غیر منفرد برای کاربردهای انرژی تجدیدپذیر معرفی می شود. توپولوژی هیبریدی معرفی شده از مبدل ناپیوسته ی مرسوم و مبدل بوست چند سطحی Nx گرفت...

Ambient Intelligent (AmI) Systems Development

توسعه سیستم های هوش پیرامونی (AMI)

چکیده daدر این فصل، مفهوم هوش پیرامونی (AMI)، به عنوان مفهومی جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، از نقطه نظر توسعه سیستمها در محیط تولید، معرفی می گردد. ایجاد یک محیط AMI، نیازمند استفاده از ترکیبی از فناوری ...

An Empirical Investigation of Further Innovative Capability Accumulation Outcomes in Latecomer Firms with Evidence from Brazil

تحقیقی تجربی در رابطه با نتیجه ذخیره قابلیت های خلاقانه در شرکت های نوظهور با شواهد به دست آمده از برزیل

چکیدهdaاین مقاله نتایج به دست امده از ذخیره قابلیت های خلاقانه در شرکت های جدید را مورد بررسی قرار می دهد. با تمرکز بر اطلاعات به دست آمده از شرکت های تولید کاغذ برزیل (1950-2010) این نتایج حاصل شده اند: (1) این شرکت ها ...

The link between organisational citizenship behaviours and open innovation: A case of Malaysian high-tech sector

رابطه ی بین رفتارهای شهروندی سازمانی و نوآوری باز: نمونه ای از بخش فن¬آوری پیشرفته در مالزی

چکیده:ما نقش رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) را در دو نوآوری باز – داخلی و خارجی – مورد بررسی قرار می دهیم. داده ها با استفاده از تکنیک مطالعه ی پرسشنامه ای از مدیران میانی و مدیران ارشد در صنایع فن آوری پیشرفته درمانی ...

Using data mining to improve digital library services

استفاده از داده کاوی اطلاعات برای بهبود خدمات کتابخانه ی دیجیتالی

چکیده:هدف:این مقاله تلاش می کند تا یک راه حل برای خدمات کتابخانه ی دیجیتال بر اساس تکنیک های داده کاوی ارائه کند (تقسیم بندی خوشه ای و پیشگویانه)daطرح/روش شناسی/رویکرد:تکنیک های داده کاوی برای ارائه ی خدمات کتابخانه ی ...