لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

The comparative study of the power of Logit, Probit, and support machine vector models and discriminant analysis in predicting timely occurrence of the financial distress crisis based on CAMEL ratios

بررسی مقایسه ای توان مدل های لاجیت ، پروبیت ، بردار ماشین پشتیبان و تحلیل ممیزی در پیش بینی وقوع به موقع بحران

چکیدهdaتحولات اخیر در اقتصاد ، اطلاعات و تئوری قرارداد منجر به تحلیل دقیق تری از وظایف بانک ها و بازارهای سهام و دیگر راه های تامین مالی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده است. درماندگی مالی به شرایطی اطلاق می شود که سا...

Ten Nonprofit Funding Models

ده مدل تأمین وجه مالی غیرانتفاعی

مدیران اجرایی از مدل های تجاری مانند "ارائه دهنده کم هزینه" یا " the razor and the razor blade " به عنوان روشی کوتاه برای توصیف و درک نحوه ساخت و پایداری شرکت ها، استفاده می کنند. مدیران غیر انتفاعی...

The game theory, economic behavior and interpersonal metarelationships

نظریه بازی، رفتار اقتصادی و متا رابطه های درون فردی

چکیدهdaاین مقاله در رابطه با روابط درون فردی رفتارهای اقتصادی، نظریه های بازی و روانشناسی انسان می باشد. غیر پیش بینی بودن رفتارهای بشر در زمینه های اقتصادی منجر به مشکلات و بحران های گوناگون می شود. به وجود آوردن متا را...