لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Microstructure, hardness and fracture toughness of spark plasma sintered ZrB2–SiC–Cf composites

ریزساختار، سختی و چقرمگی شکستگی کامپوزیت های ZrB2-SiC-Cf کلوخه سازی(تفجوشی) قوس پلاسما

چکیده:اثر ترکیبی ذرات SiC و الیاف کربن بریده شده (Cf) و همچنین شرایط کلوخه سازی بر خواص ریزساختار و خواص مکانیکی تفجوشی جرقه ای پلاسما کامپوزیت های ZrB2 گونه با استفاده از روش تاقوچی مورد بررسی قرار می گیرد. آنالیز وا...

A probability constrained multi-objective optimization model for CCHP system operation decision support

مدل بهینه سازی چند منظوره ی مقید احتمالی برای پشتیبانی از تصمیم عملکرد سیستم CCHP:

چکیده:سیستم ترکیبی سرمایش – گرمایش و توان ( CCHP ) به دلیل توانایی و قابلیت برای کاهش انتشار دی اکسید کربن و افزایش بازدهی انرژی، در طی چند دهه ی اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. برای مطالعه ی استراتژی عملکردی ...

Analytical heat diffusion models for different micro-channel heat sink cross-sectional geometries

مدل های پخشی گرما برای هندسه های متفاوت مقطع عرضی درسینک حرارتی میکرو کانال

چکیدهdaاین مطالعه اثرات پخشی گرما در سینک های حرارتی میکرو کانال که برای کاربردهای خنک کاری الکترونیکی در نظر گرفته شده اند را بررسی می کند. مدل های به تفصیل تحلیل شده برای سینک های حرارتی ای با میکرو کانالهایی با مقاطع ...

Effect of surface oxidation on the flexural strength of ZrB2–SiC composites

تاثیر اکسایش سطح بر مقاومت خمشی کمپوزیت های ZrB2–SiC

چکیده: کمپوزیت های ZrB2–20 vol.% SiC در دمای ثابت 900 درجه سانتی گراد به مدت 5، 30 و 60 دقیقه به ترتیب اکسید می شوند. برخی از گونه هایی که اکسید شده اند، در اب حل می شوند تا شیشه B2O3 از سطح جدا شود در نتیجه می توان تاثی...

Optimization of Vehicle-to-Vehicle Frontal Crash Model based on Measured Data using Genetic Algorithm

بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله ی نقلیه ی دیگر بر اساس داده های سنجیده شده با استفاده از الگور

چکیده: در این مقاله، یک مدل ریاضی برای تصادف از جلو بین وسیله ی نقلیه با وسیله ی نقلیه دیگر توسعه می یابد. داده های ازمایشی برگرفته از اداره ی ملی امنیت ترافیک بزرگراه ها (NHTSA) می باشند. برای مدل سازی سناریوی تصادف، دو...