لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Nonlinear seismic analysis of r,c, framed buildings with setbacks retrofitted by damped braces

آنالیز لرزش غیر خطی ساختمان های اسکلتی r.c. با موانعی مقاوم سازی شده با بند های اتلافی

چکیده :daکد های لرزشی کنونی امکان استفاده از بند های اتلافی (DB) برای مقاوم سازی لرزشی بتن مسلح (r.c.) ساختمان های اسکلتی را می دهند ، اما فرایندهای طراحی ساده شده ی در حالت ساختارهایی با بی نظمی هایی در ارتفاع به دلیل ...

Optimal design of steel frame using practical nonlinear inelastic analysis

طراحی بهینه قابهای فولادی با استفاده از آنالیز غیرالاستیک غیرخطی عملی

چکیده. طراحی بهینه قابهای فولادی با استفاده از آنالیز غیرالاستیک غیرخطی عملی، در اینجا توسعه یافته است. یک آنالیز غیرالاستیک غیرخطی عملی در واقع مقاومت و رفتار یک سیستم ساختاری و اعضای آن را به شیوه ای مستقیم، ارزیابی می...

Developing a city-level multi-project management information system for Chinese urbanization

توسعه یک سیستم مدیریت اطلاعات چند-پروژه ای سطح-شهری برای شهرنشینی در چین

چکیده. شهرنشینی بی سابقه در چین منجر به ظهور پروژه های ساختمانی دولتی بسیار عظیمی شده است. در بسیاری از شهرها، یک شیوه مدیریت پروژه خاص به نام "مدل ساخت عامل (ACM)” برای مدیریت و اداره این پروژه ها در زیر چتر همان ا...

Assessment in Architectural Design Education Case Study: First-Year Students at Pharos University

مطالعه موردی ارزشیابی در آموزش طراحی معماری: دانشجویان سال اول دانشگاه فاروس

چکیده: ارزشیابی مؤثر امری جدانشدنی در تدریس و یادگیری خوب محسوب می شود. یک ارزشیاب همان طور که به عنوان یک مربی خوب تکنیک های مختلفی از تدریس را بکار می گیرد، معمولاً از استراتژی های مختلف ارزشیابی نیز استفاده می کند. هم...

Appropriate teaching and learning strategies for the architectural design process in pedagogic design studios

راهبردهای صحیح تدریس و یادگیری در روند طراحی معماری در استودیوهای طراحی آموزشی

چکیدهdaچارچوب صلاحیت ملی یک کشور دریافت یک مدرک دانشگاهی را ملزم به داشتن سطح معینی از دانش و مجموعه ای از مهارت ها می داند. در برنامه های معماری، حجم کار دانشجویی در دوره های طراحی سنگین است. بنابراین، هر دوره باید با د...

Can architecture cause social malaise?

آیا معماری باعث بی نظمی اجتماعی می شود؟

باور گسترده ای وجود دارد که معماری از طریق بروز رفتار ضد اجتماعی، القای اضطراب و افسردگی در افراد، یا ایجاد آسیب پذیری نسبت به جرم، می¬تواند به¬طور مستقیم باعث بی¬نظمی اجتماعی گردد. درحقیقت، شناخت کمی درباره این تأثیرات ...

Time as an aspect of space

زمان بعنوان بعدی ازمکان

اجازه بدهید ابتدا پدیده ایی را پایه گذاری کنیم که در این فصل بررسی خواهیم کرد: پدیده ی شهرهای غریب. شهرهایی که بنابر فصل 4، با تمام انچه که برای ساختارهای شهری متعارف است در تعارض است. در اینجا شهرها و شهرستانها مطابق بر...