لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Antecedents and consequences of university brand identification

پیشینه و پیامدهای تعیین برند دانشگاه

چکیده. این مطالعه، یک مدل جامع برای ایجاد هویت دانشجو-دانشگاه بر اساس نظریه هویت اجتماعی را پیشنهاد داده و به صورت تجربی به آزمون می گذارد. در این تحقیق، نقش شخصیت برندی دانشگاه، دانش برند دانشگاه، و اعتبار برند دانشگاه ...

The effect of interim financial reporting practices on the distortion of real activity and market value of cash

بررسی تأثیر تعداد دفعات گزارش‏گری مالی میان‏دوره ای بر دستکاری فعالیتهای واقعی و ارزش بازار وجه نقد

چکیدهdaگزارش¬های میان‏دوره‏ای بخش مهمی از گزارش‏گری مالی را تشکیل می‏دهد. سهام‏داران موجود و ممکن، برای بدست آوردن‏ اطلاعات بموقع و مربوط، درباره وضعیت و عملکرد مالی یک شرکت گزارش¬های میان‏دوره‏ای را مبنا قرار می‏دهند. ا...

Getting value from Business Intelligence systems: A review and research agenda

ارزش آفرینی توسط سیستم هوش تجاری: یک برنامه ی تحقیق و بررسی

چکیدهdaبخش عمده ای از تحقیقات هوش تجاری، توانایی سیستم های هوش تجاری را در کمک به سازمان ها بمنظور مدیریت چالش ها و فرصت هایشان، مورد بررسی قرار داده است. با این حال، مطالب پراکنده اند و فاقد یک چارچوب جامع برای ادغام نم...

Investigating the Effect of Financial and Liquidity Limitation on Stock Returns of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange

بررسی تاثیر محدودیت مالی و نقدینگی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیدهdaهدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر محدودیت مالی و نقدینگی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. محدودیت مالی و نقدینگی سهام بعنوان متغیر مستقل و بازده سهام بعنوان متغیر وابسته و انداز...

Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance

نوآوری سازمانی به عنوان عاملی در ایجاد قابلیت و توانایی نوآوری در فن آوری و عملکرد شرکت ها

چکیده:این پژوهش به بررسی رابطه میان نوآوری سازمانی و توانایی نوآوری در فن آوری می پردازد، و با استفاده از یک چهارچوب نظری، مبتنی بر منابع، تاثیر آنها در شرکت ها را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. این مقاله شواهد تجربی ...

Metrics of Collaborative Business Systems in the Knowledge- Based Economy

معیار سیستم های تجاری مشترک در اقتصاد مبتنی بر دانش

چکیدهdaدر حال حاضر در سیستم های اطلاعاتی مشترک کسب و کار ، مجموعه هایی وجود دارند که نیازمند تغییر به نسل جدید هستند: اکتساب داده، افزایش تنوع افرادی که به این داده ها دسترسی دارند، تعمیم پایگاه داده ها، توسعه برنامه های...

Social media adoption by exporters: The export-dependence moderating role

استفاده از رسانه ی اجتماعی توسط صادرکنندگان: نقش تعیین کننده ی وابستگی به صادرات

چکیده:هدف از این تحقیق بررسی روابط میان عقاید مدیریتی درباره رسانه های اجتماعی و استفاده از این ابزارها بوسیله ی شرکتهای صادراتی می باشد.همچنین اثر وابستگی صادرات که بوسیله ی شدت صادرات در این روابط اندازه گیری میشود. ...

An exceptional cause of suddenneurological deterioration and coma

یک دلیل استثنایی برای زوال عصبی و کما

ویراستار عزیزdaما دربه موردی برخورد کردیم که تا کنون در مورد زوال عصبی و کما گزارش نشده است. daاین مورد یک خانم 25 ساله است که سه ماه پیش پس ازگذارندان بارداری کامل ، وضع حمل کرده است و مشکلی نداشته است. کم خونی او پس از...