لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Short-term memory capacity (7 ± 2) predicted by theta to gamma cycle length ratio

ظرفیت حافظه کوتاه-مدت (2 ± 7) پیش بینی شده توسط نسبت طول چرخه تتا به گاما

چکیده:تعداد مواردی که می تواند در حافظه کوتاه-مدت انسان (STM) نگهداری شود تا(2 ±) 7 عنصر محدود شده است. مدل نظری لیزمان و ایدیارت در مورد STM پیشنهاد می کند که این مقدار به تعداد چرخه گاما که می تواند با یک چرخه تتا تط...