لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Investigating the limits of civil liability of drawee bank for the issuer and the holder of the check

بررسی حدود مسئولیت مدنی بانک محال علیه درمقابل صادرکننده و دارنده چک

چکیده:با توجه به اینکه از نظر منطق هر کس مسئول اعمال و رفتار خویش بوده و در قانون نیز این مهم به صورت یک اصل مسلم حقوقی پذیرفته شده است سازمان ها و اشخاص حقوقی نیز از این اصل مستثنی نمی باشند. بانک ها نیز به جهت تعامل ...

Bank27s Civil and Criminal Liability (responsibility) against a Cheque Holder

مسئولیت مدنی و کیفری بانک درمقابل و دارنده چک

چکیدهdaبا توجه به تعریف مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت مدنی هرجا که شخص در برابر دیگری مسئولdaجبران خسارتی باشد، در آنجا مسئولیت مدنی وجود دارد. در قانون مسئولیت مدنی مصوب 7 اردیبهشت ماهdaسال 9331 تعریفی از مسئولیت به میان...