Sales framing, mental accounting, and discount assignments

موضوع انگلیسی : Sales framing, mental accounting, and discount assignments

موضوع فارسی : قالب بندی فروش، حسابداری ذهنی، و اسنادی تخفیفی

رشته : مدیریت
قیمت : 25000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 9
تعداد صفحه فارسی : 39
دانلود مقاله اصلی

چکیده. این تحقیق به بررسی اثر قالب بندی فروش در جذابیت برنامه های ارتقای فروش ترکیبی می پردازد. نویسندگان پیشنهاد می کنند که قالب ارتقای فروش "تمرکز-تخفیف" (به عنوان مثال، 50٪ تخفیف برای خرید دومین قلم جنس)، نسبت به قالب ارتقای فروش "تمام-تخفیف" (به عنوان مثال، 25٪ تخفیف خرید از دو قلم جنس) برای مصرف کنندگان جذاب تر است که علت این امر، تأثیر متفاوتی است که قالب بندی های مختلف بر فرآیندهای حسابداری ذهنی مصرف کنندگان دارند. در آزمایشهای 1 و 2، شرکت کنندگان با قالبهای ارتقای فروش تمرکز-تخفیفی مواجه بودند (در مقابل قالب تمام-تخفیف) که نرخ تخفیف نسبتا بالاتری را به محصول نهایی اختصاص می داد و از این رو صرفه جویی بیشتری برای مشتری به ارمغان می آورد. در آزمایش 3، ترغیب شرکت کنندگان برای تمرکز بر روی اولین آیتم، موجب کاهش این اثر قالب بندی بسته های ارتقای فروش ترکیبی شده بود. نتایج نشان می دهد که شرکت کنندگان صرفه جویی بیشتری را در یک قالب بندی تمرکز-تخفیف (در مقابل تمام-تخفیف) درک می کنند که علت این امر، تفاوتها در نحوه اختصاص تخفیف به هر آیتم بوده است. در نهایت، این مقاله نشان می دهد که شرکت ها می توانند برنامه های ارتقای فروش خود را قالبدهی کنند تا جذابیت نسبی آنها برای مصرف کنندگان افزایش یابد.