Getting value from Business Intelligence systems: A review and research agenda

موضوع انگلیسی : Getting value from Business Intelligence systems: A review and research agenda

موضوع فارسی : ارزش آفرینی توسط سیستم هوش تجاری: یک برنامه ی تحقیق و بررسی

رشته : کسب و کار
قیمت : 20000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 14
تعداد صفحه فارسی : 40
دانلود مقاله اصلی

چکیده:بخش عمده ای از تحقیقات هوش تجاری، توانایی سیستم های هوش تجاری را در کمک به سازمان ها بمنظور مدیریت چالش ها و فرصت هایشان، مورد بررسی قرار داده است. با این حال، مطالب پراکنده اند و فاقد یک چارچوب جامع برای ادغام نمودن یافته ها و هدایت سیستماتیک تحقیقات می باشند. علاوه بر این، محققان و متخصصان همچنان ارزش سیستم های هوش تجاری را مورد سوال قرار می دهند. این تحقیق، مطالعات تجربی سیستم اطلاعات را برای اگاهی یافتن از اینکه چقدر می دانیم، چقدر آشنایی داریم، و آنچه که باید در مورد فرایندهای سازمانی در جهت کسب ارزش تجاری از سیستم هوش تجاری بدانیم، مورد بررسی قرار می دهد و با یکدیگر ترکیب می کند. هدف از این مطالعه اینست که مشخص شود کدام بخش از فرآیند ارزش تجارت هوش تجاری مورد مطالعه قرار گرفته و همچنان نیازمند تحقیقات بیشتر می باشد و اینکه سؤالات پژوهشی ویژه ای را برای تحقیقات آتی پیشنهاد دهد. بر اساس فرایند پیشنهادی توسط سوح و مارکوس (1995) یافته ها نشان می دهند که سازمان ها ظاهرا ارزش کسب و کار از هوش تجاری را از سرمایه گذاری هوش تجاری تا دارایی های هوش تجاری، تا تأثیرات هوش تجاری، تا عملکرد سازمانی، به عنوان زنجیره ای از شرایط لازم، بدست می آورند؛ با این حال، محققان به اندازه ی کافی فرآیندهای احتمالی، که شرایط لازم را با هم مرتبط می سازند، را مورد مطالعه قرار نداده اند. بعلاوه، این تحقیق به اندازه کافی تمامی سطوح مربوط به تجزیه و تحلیل را پوشش نداده و چگونگی پیوند بین سطوح را مورد بررسی قرار نداده است. به طور کلی، این مقاله در جهت ارائه ی یک تصویر کامل تر از اینکه هوش تجاری چگونه می تواند برای سازمان ها ارزش آفرینی نماید، فرصت های بسیاری را برای محققان شناسایی کرده است.