Why we need tools to map and value ecosystem services

موضوع انگلیسی : Why we need tools to map and value ecosystem services

موضوع فارسی : چرا برای برنامه ریزی و ارزشگذاری خدمات اکوسیستم به ابزار نیاز داریم ؟

رشته : محیط زیست
قیمت : 38000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 48
تعداد صفحه فارسی : 106
دانلود مقاله اصلی

مقدمه daاگر اکوسیستم ها به شکل مناسب مدیریت شوند، انبوهی از خدمات به دست می آید که برای بشریت حیاتی هستند شامل تولید کالاها (مثلا مواد غذایی )، پروسه های پشتیبان زندگی ( مثلا تصفیه ی آب) و شرایط برای برآورده کردن نیازهای زندگی (مانند زیبایی ، فرصت های تفریح و سرگرمی ) و هم چنین حفظ و ذخیره سازی انتخاب ها( مثلا تنوع ژنتیکی برای کاربرد آینده ). این سرمایه طبیعی برخلاف اهمیتی که دارد در حد پایین درک شده، به ندرت کنترل می شود و در بسیاری از موارد درمعرض تخریب و نابودی سریع قرار می گیرد. برای این که درک ارزش های طبیعت در تصمیمات گنجانده شود، پروژه ی سرمایه ی طبیعی درحال توسعه ی مدل هایی است که ارزش های خدمات اکوسیستم را به صورت کمی تعیین و برنامه ریزی کند. این مجموعه مدل سازی برای انالیزهای چند خدماتی و چند منظوره بسیارکاربرد دارد. مدل های کنونی که نسبت به ابزارهای پیچیده تر به داده های کمتری نیاز دارند، می توانند زمینه هایی که درآن ها سرمایه گذاری باعث ارتقاء رفاه انسان و طبیعت می شود را شناسایی کنند. ما نیز همچنان به اصلاح مدل های کنونی و توسعه ی مدل های جدید ادامه می دهیم.