Comparison of carotenoid content in fresh, frozen and canned corn

موضوع انگلیسی : Comparison of carotenoid content in fresh, frozen and canned corn

موضوع فارسی : مقایسه ی محتوای کارتنوئید در ذرت کنسروی ، منجمد و تازه

رشته : بهداشت و مواد غذایی
قیمت : 10000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 9
تعداد صفحه فارسی : 7
دانلود مقاله اصلی

چکیده daمحتوای کارتنوئید نمونه های تازه ، کنسروی تجاری و منجمد دو تیپ ذرت ، شوپگ سفید (WS) و دانه طلایی کامل (GWK) ، از یک مزرعه ی کشت بررسی شده اند. نمونه ی ذرت های WS و GWK در یک دوره ی پنج روزه به صورت روزانه برداشت می شدند و به طور تصادفی به شکل تازه ، کنسروی و یا منجمد برای تجزیه و تحلیل انتخاب می شدند. عمده کارتنوئید های شناسایی شده لوتئین و زآگزانتین و به میزان کمتری نسبت به این دو کریپتوزانتین آلفا و بتا و کاروتن آلفا و بتا هستند. ذرت GWK تازه حاوی میزان بالاتری از لوتئین ، زآگزانتین و کل کارتنوئید ها ( 330 ، 209 و 702 مو گرم / 100 گرم وزن ذرت تازه ) نسبت به ذرت WS تازه با مقادیر ( 5.5 ، 28.5 و 35.5 مو گرم / 100 گرم وزن ذرت تازه ) می باشد. در نمونه ی کنسروی هر دو نوع ذرت سطح لوتئین ، زآگزانتین و کل کارتنوئید ها مشابه همتای تازه این ذرت ها بوده است. سطوح قابل تشخیص زآگزانتین در ذرت WS به میزان 67.4% ( P= 0.042) افزایش یافته و کل کارتنوئید ها در ذرت WS و GWK بعد از منجمد کردن به ترتیب به میزان 63.3% (P=0.002) و 5.3% (P=0.003) افزایش یافته اند. این تحقیق نشان می دهد که کنسرو کردن میزان کارتنوئید در ذرت را افزایش نمی دهد و اینکه منجمد کردن می تواند محتوای کارتنوئید در ذرت WS را افزایش دهد که این افزایش خود می تواند روی فراهمی زیستی و خواص درمانی تاثیر بگذارد.