Kinetic parameters of surface color degradation of canned fresh green peas sterilized in a rotary retort

موضوع انگلیسی : Kinetic parameters of surface color degradation of canned fresh green peas sterilized in a rotary retort

موضوع فارسی : پارامترهای سینتیکی تخریب رنگ سطح کنسرو نخود سبز تازه سترون در قرع دوار

رشته : بهداشت و مواد غذایی
قیمت : 8000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 6
تعداد صفحه فارسی : 15
دانلود مقاله اصلی

پارامترهای سینتیک دقیق ، انرژی فعال سازی و عدد ثابت سرعت برای پیش بینی تغییرات کیفی که در طول پروسه گرمایی پیش می آید ضروری میباشند(استیت و تانگ 1996). ضدعفونی کردن با گرما برای سبزیجات سبز رنگ باعث تغییر رنگ از سبز طبیعی به رنگی می شود که بین زیتونی و قهوه ای است و این تغییر رنگ به تغییر در کلروفیل مربوط است و تبدیل آن به فئو فیتین. با استفاده از جایگزینی منیزیم کلروفیل با هیدروژن. (هیکاوا و تیمبرز 1977). این افراد اثر دما را روی تغییرات رنگ سبز مارچوبه و نخود و لوبیا با استفاده از نسبت ارزش محرک – آ/ب برای اندازه گیری تغییرات رنگی بررسی کردند. آنها ارزش زد برای دمای 39.4 درجه برای بی رنگ کردن نخود با استفاده از پارامتر – آ/ ب را گزارش کردند وعکس العمل های سینتیک درجه اول و مدل دی-زد برای وابستگی دمایی را به حساب اوردند. استیت و تانگ 1996 پارامترهای سنتیک برای تخریب دمایی رنگ سبز نخود با استفاده از ارزش آ بعنوان پارامتر فیزیکی ، وارونگی شکستی و رابطه ی آرینوس برای وابستگی دمایی را مشخص کردند.