The Impact of Transactional and Transformational Leadership Style on Organizational Citizenship Behaviors

موضوع انگلیسی : The Impact of Transactional and Transformational Leadership Style on Organizational Citizenship Behaviors

موضوع فارسی : تاثیر سبک رهبری تبادلی و تحول گرا بر رفتارهای شهروندی سازمانی

رشته : مدیریت
قیمت : 14000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 12
تعداد صفحه فارسی : 14
دانلود مقاله اصلی

چکیده:daما تاثیر سبک های رهبری تبادلی و تحول گرا بر رفتارهای شهروندی سازمانی را مورد بررسی قرار دادیم. نمونه ی تحقیق شامل 213 کارگر زن و مرد می شد که به پرسشنامه ی رهبری چند عاملی و رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) پاسخ دادند. رگرسیون چند خطی نشان داد که سبک رهبری تبادلی به شکل مثبت بعد OCB مربوط به ایجاد جو مطلوب برای سازمان در یک محیط خارجی را پیش بینی می کنند. سبک رهبری تحول گرا به شکل مثبت ابعاد OCB وابسته به پیشنهادات خلاقانه ی سیستم، ایجاد فضای سازمانی مطلوب در یک محیط خارجی، خودآموزی و همکاری در میان همکاران را پیش بینی می کنند، سبک رهبری تحول گرا قدرت پیش بینی بیشتری در OCB نسبت به سبک رهبری تبادلی دارد. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که رهبران تحول گرا بهتر می توانند زیردستان خود را برای انجام فعالیت هایی فرای از نقش های از پیش تعیین شده، رهبری و هدایت کنند.