Characterization of gyrA mutations associated with fluoroquinolone resistance in Campylobacter coli by DNA sequence analysis and MAMA PCR

موضوع انگلیسی : Characterization of gyrA mutations associated with fluoroquinolone resistance in Campylobacter coli by DNA sequence analysis and MAMA PCR

موضوع فارسی : تشخیص جهش های gyrA در ارتباط با مقاومت فلوروکینولون در باکتری کامپیلوباکترکولی از طریق تحلیل رشته ی DNA و MAMA PCR

رشته : پزشکی
قیمت : 14000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 9
تعداد صفحه فارسی : 12
دانلود مقاله اصلی

چکیده:تعداد رو به رشد باکتری های قرنطینه شده ی کامپیلوباکترکولی مقاوم در برابر فلوروکینولون که در آزمایشگاه بهداشت عمومی ایالت مینسوتا و در مراکز کنترل و پیشگیری بیماری حاصل شده اند، مورد توجه قرار گرفته است. بخش های تعیین کننده-مقاوم gyrA کینولون در نمونه های قرنطینه شده ی متعدد مقاوم در برابر فلوروکینولون، به منظور بررسی مکانیسم این مقاوت، رشته بندی شدند. نمونه های قرنطینه شده از کامپیلوباکترکولی مقاوم در برابر سیپروفلوکساسین که با استفاده از رشته ی DNA مورد بررسی قرار گرفتند، دارای یک جهش Thr-86 Ile (ACT→ATT) بودند، که منجر به مقاومت در برابر آنتی بیوتیک های فلوروکینولین می شود. آزمایش جهش گسترده ی ناسازگار با استفاده از روند واکنش زنجیره ای پلیمراز به منظور تشخیص این جهش gyrA صورت گرفت.