Sulphide stress cracking of a valve stem of duplex stainless steel

موضوع انگلیسی : Sulphide stress cracking of a valve stem of duplex stainless steel

موضوع فارسی : ترک تنشی سولفوری ساقه شیر فولاد ضد زنگ داپلکس

رشته : مختلف
قیمت : 14000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 6
تعداد صفحه فارسی : 12
دانلود مقاله اصلی

چکیده:daمقاله پیش رو، بررسی شکست ساقه شیر دیسک دابل را شرح می دهد که از فولاد زنگ نزن داپلکس 329 ساخته شده است (UNS S32900). ساقه شیر در محیط مرطوب H2S در دمای 128 درجه سانتی گراد در نیروگاه اب سنگین عملیاتی می شود که در هنگام کار دچار ترک خوردگی می شود. ساختار ریز مواد ساقه، رسوبات فاز σ را در مرزهای فریت/ آستنیت نشان و اخال های رگه ای را افزایش می دهد. فاز σ در زمان تولید ساقه تشکیل می شود. گسترش این ترک خوردگی در فاز فریت بیشتر است و در کنار مرزهای فریت/استینیت، رسوبات فاز σ تشکیل می شوند. در نهایت، این نتیجه بدست می اید که ساقه شیر توسط ترک تنشی سولفوری با توجه به تردی هیدروژنی فاز فریت شکست می خورد. پیشنهاداتی نیز برای پرهیز از چنین شکست هایی پیشنهاد شده است.