The implementation of total quality management in order to improve production performance and enhancing the level of customer satisfaction

موضوع انگلیسی : The implementation of total quality management in order to improve production performance and enhancing the level of customer satisfaction

موضوع فارسی : اجرای مدیریت کیفیت جامع به منظور بهبود عملکرد تولید و افزایش سطح رضایتمندی مشتری

رشته : مدیریت
قیمت : 13000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 7
تعداد صفحه فارسی : 9
دانلود مقاله اصلی

چکیده:تجارت در محیطی رقابتی و پویا به کمپانی¬هایی نیاز دارد که دائماً عملکرد و قابلیت¬های خود را بهبود داده و افزایش دهند. یکی از راه¬حل¬های تعیین کننده در بقای یک کمپانی در چنین شرایطی، استفاده از مدیریت کیفیت جامع می¬باشد. در سال¬های اخیر مدیریت کمپانی بیشتر بر مدیریت کیفیت جامع متمرکز است، که این امر منجر به حداکثر رساندن رضایتمندی و وفاداری مشتری می¬گردد. هدف از این مطالعه، آزمودن گرایش¬های مشتریان شرکت¬ها درباره انواع عناصر اجرایی بر روند مدیریت کیفیت جامع که توسط بانک¬ها ارائه شده می¬باشد. برای این تحقیق داده¬ها با استفاده از روش تحقیق و تحلیل آماری از قبیل تحلیل همبستگی و رگرسیون(بازگشت)چند متغیری جمع آوری گردیده است. نتایج این تحقیق اشاره دارد بر این که تعهد مدیریت ارشد، تواضع و پاسخگویی نسبت به مشتریان خود، به عنوان عوامل مهم رضایتمندی می¬باشند. نتایج این تحقیق به مدیران بانک¬ها درشناسائی عناصر کیفیتی که نیاز به بهبود دارند و تقویت تجارت خود و افزایش سطح رضایتمندی مشتری، کمک می¬کنند.